Αρχείο: Stats

Αγορά Κυψέλης - Στατιστικά

Στοιχεία από τη δράση της 9 Μαΐου

Φύλο, ηλικία, κατοικία, κορυφαία ενδιαφέροντα και δεξιότητες

Αγορά Κυψέλης - Στατιστικά

Στοιχεία που δήλωσαν οι συμμετέχοντες

Κορυφαία επαγγέλματα κατοίκων που ήρθαν, ενδιαφέροντα και δεξιότητες ανά ηλικία

Αγορά Κυψέλης - Στατιστικά

Οι πιο συχνοί προσδιορισμοί χρήσεων

Κατηγοριοποίηση προτάσεων πολιτών βάσει θεσμοθετημένου πλαισίου χρήσης Αγοράς

Αγορά Κυψέλης - Στατιστικά

Κορυφαίες χρήσεις και είδη χρήσεων

Οι πιο συχνές από τις 470 κύριες ταυτότητες και περιγραφές χρήσεων

Αγορά Κυψέλης - Στατιστικά

Καταιγισμός ιδεών

Όλες οι χρήσεις που αναφέρθηκαν πάνω από 1 φορά και οι πλήρεις περιγραφές χρήσεων που προτάθηκαν από τουλάχιστον δυο πολίτες

Back to Top